РъководствоLeadership

РЪКОВОДСТВО

Ръководните органи на БФСофтбол са Президент, Управителен съвет и Общо събрание.

Президент на БФСофтбол от нейното създаване е г-н Юрий Алкалай.

Управителният съвет е състав:

1. Юрий Алкалай – Президент

2. Петър Арбов – Вицепрезидент

3. Гергана Ханджийска – Генерален Секретар

4. Борис Мутафчиев

5. Костадин Грозданов

6. Александра Генова

7. Боряна Теофанова

Провеждането на всички състезания се администрира от Спортно техническата комисия и с помощта на съдийско-регистраторската колегия.

В състава на Спортно-техническата комисия влизат:

1. Борис Мутафчиев – председател

2. Гергана Ханджийска – от страна на УС

3. Елена Тренчева

4. Боряна Теофанова

5. Николай Пилев

GOVERNING BODY

The Governing body of the BSF includes President, Executive board and Congress.

President of BSF since its establishment is Mr. Youri Alkalay.

The Executive board members are:

1. Youri Alkalay – President

2. Peter Arbov – Vice President- school tournaments and softball development

3. Gergana Handjiyska – Secretary General – competitions, school programs

4. Boris Mutafchiev – Legal;

5. Kostadin Grozdanov;

6. Alexandra Genova;

7. Boryana Teofanova.

The organization of all competitions is done by the Sports-Technical Commission with the help of the Umpire-scorekeepers association.

Members of the Sports-Technical Commission:

1. Boris Mutafchiev – Chairman

2. Gergana Handjiyska – Exec. Board

3. Elena Trencheva

4. Boryana Teofanova

5. Nickolay Pilev

Leave a comment